Rejestry, ewidencje, archiwa

 

 • Rejestry, ewidencje, archiwa

  Przedszkole posiada następujące (obowiązujące) dokumenty: 

  - rejestr pieczęci
  - rejestr wypadków dzieci
  - rejestr wypadków w pracy
  - rejestr uzyskiwanych stopni awansu zawodowego nauczycieli
  - rejestr pracowników pedadogicznych
  - rejestr pracowników niepedagogicznych
  - książka kontroli
   
 • W archiwum przechowuje się:

  - dzienniki zajęć
  - protokoły z posiedzeń rad pedagogicznych
  - listy płac
  - zasiłki chorobowe
  - dokumenty księgowe
  - teczki akt osobowych
  - rozliczenia czasu pracy
  - sprawozdania GUS
  - dokumenty funduszu socjalnego
   

Udostępnianie danych

Informacje zawarte w prowadzonych w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Krasiejowie rejestrach, ewidencjach i innych dokumentach udostępniane są na pisemny lub ustny wniosek w godzinach pracy placówki. Dane mogą być udostępniane na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn. zm.) z ograniczeniami ze względu na prywatność osoby fizycznej – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) lub innych ustaw, w tym między innymi:

 1. ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. – Ordynacja podatkowa ( Dz. U. z 2005r. Nr 8, poz. 60)- Dział VII – tajemnica skarbowa,
 2. ustawy z dnia 10 kwietnia 1974r. o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz. U. z 2006r. Nr 139, poz. 993 z póżn. zm.),
 3. ustawy z dnia 22 stycznia 1999r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U z 2005r. Nr 196, poz. 1631 z późn. zm.).

 

 • Data aktualizacji: 2021-01-22 08:35
 • |
 • Licznik odwiedzin: 491 225