PROCEDURA FUNKCJONOWANIA PRZEDSZKOLA W STANIE ZAGROŻENIA EPIDEMICZNEGO

..

..------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

.

Procedura funkcjonowania przedszkola w stanie zagrożenia epidemicznego  dla Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie, przygotowana na podstawie Wytycznych Przeciwepidemicznych Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374,567 i 1337)

 

Organizacja pracy przedszkola

 1. Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie w stanie zagrożenia epidemicznego funkcjonuje w godzinach 6.30 do 16.00.
 2. Jedna grupa dzieci ( do 25 osób) przebywa w wyznaczonej i stałej sali o metrażu przypadającym na osobę - zgodnie z wytycznymi GIS .
 3. Grupy dziecięce nie będą się ze sobą kontaktować, każda z grup będzie miała stałych opiekunów i będzie przebywać wyłącznie w swojej sali.
 4. Zabawa i działania edukacyjne dzieci w obrębie grupy będą organizowane w sposób uwzględniający zasadę bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte lub zabezpieczone przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Pozostałe zabawki, pomoce i sprzęt będą dezynfekowane według wytycznych GIS.
 5. Dzieci będą korzystały z placu zabaw zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Wyposażenie placu zabaw i sprzęt sportowy będą dezynfekowane przed i po zakończonej zabawie. Na placu zabaw przebywać będą wyłącznie dzieci i pracownicy przedszkola. Rodzicom i osobom postronnym wstęp na plac zabaw będzie zabroniony.
 6. Wyjścia poza teren placówki ( spacery i wycieczki piesze) będą możliwe w obrębie grup z zachowaniem bezpieczeństwa wynikajacego z obowiazujących przepisów covid-19.
 7. Rodzice przyprowadzają i odbierają dzieci w zadeklarowanych godzinach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może odebrać osoba pełnoletnia upoważniona przez rodzica na piśmie . Wszystkie osoby dorosłe muszą być zdrowe.
 8. Dziecko przyprowadzone do przedszkola rodzic przekazuje pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora bezpośrednio przy drzwiach wejściowych w tzw.wiatrołapie – część brudna . Do części ,,czystej” w przedszkolu dziecko wchodzi samo – rodzice nie wchodzą do szatni dziecięcych –   z wyjątkiem rodziców dzieci ,,nowych”. ( rodzic wraz z dzieckiem ,,nowym” zostanie poddany wszystkim obowiązującym procedurom , a liczba rodziców w szatni – jednorazowo nie może przekroczyć 3 dorosłych z dzieckiem)
 9. Odbiór dziecka odbywać się będzie w taki sam sposób – rodzic każdorazowo sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka na dziecko. W przypadku pobytu dzieci na placu zabaw - rodzic nie odbiera dziecka z placu zabaw, ale również sygnalizuje za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych swoje przybycie i czeka na dziecko, które zostanie przekazane przez opiekuna.
 10. Każdy rodzic musi zachowywać wymagane odstępy – 2m między sobą , w przypadku oczekiwania na wejście do przedszkola większej liczbyrodziców z dziećmi.
 11. Każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola będzie mierzona jego temperatura ciała.
 12. Rodzice i inne osoby dorosłe przychodzą w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych lub korzystają ze środka dezynfekcyjnego znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 13. Na terenie placówki dzieci będą przebywać bez maseczek ochronnych.
 14. Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi – wietrzenie sal i innych pomieszczeń odbywać się będzie co godzinę lub częściej.
 15. Dzieci nie będą korzystać ze środków dezynfekcyjnych , dezynfekcja rąk dziecka będzie się odbywać przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni – przy użyciu ręczników papierowych.
 16. Dziecko nie może zabierać do przedszkola domowych zabawek   i przedmiotów.
 17. Rodzic powinien przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Należy również spokojnie tłumaczyć i uświadamiać dziecku powody zmian zaistniałych w przedszkolu.
 18. W budynku zostanie wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na izolatorium w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych wskazujących na zakażenie. Dziecko będzie pozostawać tam wraz z wyznaczonym opiekunem.
 19. W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych , rodzic zobowiązany jest po zawiadomieniu telefonicznym niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 20. W sytuacji braku możliwości skutecznego kontaktu z rodzicem oraz braku informacji o czasie odbioru przez rodzica chorego dziecka z przedszkola, w razie szybkiego pogarszania się stanu zdrowia dziecka dyrektor lub nauczyciel będzie kontaktował się z pogotowiem ratunkowym w celu uzyskania pomocy
 21. W przypadku braku skutecznego kontaktu przedszkola z rodzicem,po stwierdzeniu przez rodzica próby telefonicznego kontaktu z nim, rodzic zobowiązany jest do niezwłocznego kontaktu zwrotnego.
 22. Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola rodzic nie posyła dziecka: z objawami chorobowymi, w sytuacji jeżeli domownicy objęci są kwarantanną lub mieli kontakt z osobą zakażoną.
 23. W przypadku nieobecności dziecka w przedszkolu rodzic zobowiązany jest każdorazowo do skontaktowania się telefonicznego z przedszkolem w celu podania każdej przyczyny nieobecności.
 24. Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu będą mieli zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej i mailowej z nauczycielami i dyrekcją.

 

Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni

 1. Przed wejściem do budynku obowiązuje obligatoryjny nakaz dezynfekowania rąk przez osoby dorosłe.
 2. Obowiązuje regularne mycie rąk wodą z mydłem przez pracowników i dzieci, w szczególności po przyjściu do przedszkola, przed jedzeniem, po samodzielnym skorzystaniu z toalety i po powrocie ze świeżego powietrza.
 3. W przedszkolu prowadzony jest monitoring codziennych prac porządkowych, ze szczególnym uwzględnieniem utrzymania czystości ciągów komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni płaskich, w tym blatów  w salach i  w pomieszczeniach spożywania posiłków, drzwi ,włączników itp.
 4. Dezynfekcję przeprowadza się ściśle z zaleceniami producenta środka do dezynfekcji.
 5. Dezynfekcję przeprowadza się w czasie nieobecności dzieci w pomieszczeniu, z uwzględnieniem czasu potrzebnego na wywietrzenie pomieszczenia.
 6. Personel opiekujący się dziećmi i pozostali pracownicy są zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej: jednorazowe rękawiczki, osłona na usta i nos (maseczki,przyłbice), fartuchy z długim rękawem.
 7. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje.
 8. Toalety dezynfekowane bedą na bieżąco po każdym użyciu.

 

Żywienie

 1. Pracownicy kuchni przygotowujący posiłki dla dzieci stosują się do zasad szczególnej ostrożności poprzez stosowanie środków ochrony osobistej oraz płynów dezynfekujących do czyszczenia powierzchni, sprzętów kuchennych, opakowań produktów, naczyń stołowych oraz sztućców.
 2. Dzieci korzystają z posiłków w pomieszczeniu jadalni na miejscu wskazanym przez opiekuna (zdezynfekowane blaty i krzesełka, naczynia stołowe i sztućce myte i wyparzane w temperaturze minimum 60° z dodatkiem detergentu ) .
 3. Spożywanie posiłków odbywać się będzie w ramach jednej grupy dziecięcej, posiłki będą wydawane zmianowo , bez kontaktu bezpośredniego z personelem kuchennym ,inną grupą dziecięcą i jej opiekunami.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u dziecka

 1. Do przedszkola mogą być przyprowadzane jedynie zdrowe dzieci, bez jakichkolwiek objawów chorobowych. Jeżeli w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych nie wolno przyprowadzać dziecka do przedszkola.
 2. W przypadku zdiagnozowania objawów chorobowych u dziecka należy je natychmiast odizolować do wyznaczonych pomieszczeń z zapewnieniem minimum 2m odległości od innych osób. Dziecko pozostaje pod opieką wyznaczonej osoby dorosłej.
 3. Jeżeli w trakcie pobytu dziecka w przedszkolu wystąpią objawy chorobowe, rodzice/opiekunowie zostaną o tym niezwłocznie poinformowani w celu pilnego odebrania dziecka z przedszkola.
 4. Obszar, w którym poruszało się i przebywało dziecko, należy poddać gruntownemu sprzątaniu oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe , zabawki i inne przedmioty.
 5. Rodzice zobowiązani są do stosowania się do zaleceń państwowego powiatowego inspektora sanitarnego.
 6. Wykaz telefonów do szybkiego kontaktu z rodzicami znajduje się w wyznaczonym miejscu.

 

Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u personelu przedszkola

 1. Pracę w przedszkolu podejmują jedynie osoby zdrowe.
 2. W przedszkolu wyznaczone jest pomieszczenie, bądź obszar do izolacji osoby przejawiającej objawy chorobowe
 3. Pracownicy przedszkola są poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących objawów nie podejmują pracy, pozostają w domu, kontaktują się ze stacją sanitarno-epidemiologiczną, a w razie pogarszania się stanu zdrowia dzwonią pod numer 999 lub 112 i informują, że mogą być zarażeni koronawirusem.
 4. Pracownicy przedszkola zobowiązani są do bieżącego śledzenia informacji i wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia i MEN
 5. W przedszkolu w widocznym miejscu umieszczone są numery telefonów do służb medycznych i stacji sanitarno-epidemiologicznej.
 6. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących objawów, sugerujących zakażenie koronawirusem niezwłocznie odsuwa się go od pracy , zawiadamia stosowne służby i stosuje się ich zalecenia i instrukcje co do dalszego postepowania.
 7. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik, poddaje się gruntownemu sprzątaniu i dezynfekcji powierzchni dotykowych.
 8. Ustala się listę osób przebywających z osobą podejrzaną o zakażenie.

 

Rodzice, opiekunowie prawni

 1. Rodzice zobligowani są do potwierdzenia w ,,Oświadczeniu” godzin przebywania dziecka w przedszkolu w roku szkolnym 2021/2022 w reżimie sanitarnym ,w okresie zagrożenia epidemicznego COVID-19.
 2. Rodzice zobowiązani są do przestrzegania zadeklarowanych godzin przyprowadzania i odbierania dziecka z przedszkola.
 3. W celu zminimalizowania zagrożenia rodzice/opiekunowie nie wchodzą do wnętrza placówki ( z wyjątkiem rodziców dzieci ,,nowych”-ale tylko do szatni) ,lecz tylko do tzw. strefy brudnej.
 4. Rodzice wyrażają zgodę na pomiar temperatury dziecku termometrem bezdotykowym przez wyznaczoną osobę.
 5. Rodzice dzieci ,,nowych”,którzy będą wchodzić z dzieckiem do szatni ,wyrażaja zgodę na pomiar temperatury u dziecka i u siebie.
 6. Rodzice zobowiązują się do stałego i bieżącego informowania o stanie zdrowia swojego dziecka, a w przypadku jakichkolwiek wątpliwości dotyczących jego stanu zdrowia, są zobligowani do jego nieprzyprowadzania do przedszkola i powiadomienia przedszkola o przyczynie nieobecności.
 7. Rodzice zobowiązują się po podpisania oświadczenia, obejmującego swym zakresem powyższe punkty, jednocześnie akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury.
 8. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 1 do niniejszej procedury.

.

Postanowienia końcowe

 1. Wszyscy pracownicy przedszkola są zobowiązani do podpisania oświadczenia, akceptując i zobowiązując się do przestrzegania niniejszej procedury oraz Wytycznych przeciwepidemicznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego z dnia 19 listopada 2020 r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 wydanych na podstawie  art. 8a ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019 r. poz. 59, oraz z 2020 r. poz. 322,374,567 i 1337) wraz ze wszystkimi kolejnymi aktualizacjami. Oświadczenie stanowi Załącznik nr 2 do niniejszej procedury.

.

Załączniki:

 1. Załącznik nr 1 – Oświadczenie rodziców
 2. Załącznik nr 2 - Oświadczenie pracownika o zapoznaniu się z procedurami

.

Załączniki:
 do góry