Data wydruku: 2023-02-03 03:59:54

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail: www: pp5krasiejow.ozimek.pl

REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2022/2023

.

.

                

                

  

.

.

Zasady prowadzenia postępowania rekrutacyjnego

do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych

w publicznych szkołach podstawowych określa:

 

  1. Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021 r. poz. 1082.),
  2.  Uchwała Nr XLI/366/21 Rady Miasta Ozimek z dnia 22.12.2021 r.
  3. Zarządzenie Nr OR.0050.17.2022Burmistrza Ozimka z dnia 31.01.2022 r.
  • Do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w publicznej szkole podstawowej przyjmuje się kandydatów zamieszkałych na obszarze danej gminy (art. 131 ust.1 ustawy -  Prawo oświatowe).
  • Do publicznych przedszkoli przyjmowane będą dzieci w wieku od 3 do 6 lat, a w uzasadnionych przypadkach i w sytuacji wolnych miejsc w placówce, po zakończeniu głównego postępowania rekrutacyjnego, również dzieci młodsze, minimum 2,5-letnie, a do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci w wieku 5 i 6 lat.
  • Kandydaci zamieszkali poza obszarem Gminy Ozimek mogą być przyjęci do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeśli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego jednostki oświatowe nadal dysponują wolnymi miejscami.

 

Rekrutacja na rok szkolny 2022/2023 do publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych – dla których organem prowadzącym jest jednostka samorządu terytorialnego - adresowana jest do mieszkańców Gminy Ozimek i odbędzie się na wolne miejsca do:

l.p.

jednostka

adres

Ogólna liczba miejsc

Czas pracy

   Przedział wiekowy        kandydatów            w naborze 2022/23

1.        

Przedszkole Publiczne nr 1 w Ozimku

ul. Ks. Kałuży 13

125

6:00-16:00

3 - 6

2.        

Przedszkole Publiczne nr 2 w Ozimku

ul. Korczaka 10

85

6:00-17:00

3

3.        

Przedszkole Publiczne nr 3 w Dylakach

ul. Fabryczna 2

50

6:00-16:00

3 - 6

4.        

Przedszkole Publiczne nr 4 w Ozimku

ul. R. Dmowskiego 1

115

6:00-16:00

3 - 6

5.        

Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie

ul. Ks. M. Senfta 2

50

6:30-16:00

3 - 6

6.        

Przedszkole Publiczne nr 6 w Szczedrzyku

ul. Opolska 1

44

6:00-16:00

3 - 6

7.        

Oddział przedszkolny        w Szkole Podstawowej nr 2 w Ozimku

ul. Daniecka 12a

24

8:00-13:00

3 - 6

8.        

Oddział przedszkolny          w Szkole Podstawowej nr 3 w Ozimku

ul. Korczaka 12

50

6:00-16:00

5 - 6

9.        

Oddział przedszkolny          w Szkole Podstawowej        w Antoniowie

ul. Powstańców Śląskich 17

25

8:15-13:15

3 - 6

10.     

Oddział przedszkolny        w Publicznej Szkole Podstawowej Grodźcu

ul. Tartaczna 1

50

7:00-15:00

3 - 6

11.     

Oddział przedszkolny        w Publicznej Szkole Podstawowej w Szczedrzyku

ul. Ks. M. Brolla 1

25

8:00-14:00

5 - 6

.

Rekrutacja dzieci do publicznych przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych, zostanie przeprowadzona przy wsparciu systemu elektronicznegohttps://nabor.pcss.pl/ozimek w terminach określonych w harmonogramie oraz z wykorzystaniem jednolitych kryteriów naboru do wszystkich jednostek oświatowych.

I.  DZIECI KONTYNUUJĄCYCH EDUKACJĘ PRZEDSZKOLNĄ W DOTYCHCZASOWEJ PLACÓWCE

Przed rozpoczęciem postępowania rekrutacyjnego rodzice/opiekunowie prawni dzieci, które obecnie uczęszczają do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, składają „Deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej, do którego uczęszcza dziecko. Druk „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” należy pobrać w placówce, do której dziecko uczęszcza lub z programu do rekrutacji elektronicznej - https://nabor.pcss.pl/ozimek, następnie dostarczyć do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, w terminie  określonym w harmonogramie rekrutacji.

Dziecko przyjęte do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej na podstawie „Deklaracji o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego” nie uczestniczy w rekrutacji na rok 2022/2023.

 .

 II.   POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE

NABÓR I REKRUTACJA DZIECI ZAPISYWANYCH PO RAZ PIERWSZY DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ, ORAZ DZIECI ZMIENIAJĄCYCH PLACÓWKĘ:  

•   Postępowanie rekrutacyjne na wolne miejsca prowadzi się na wniosek rodziców/opiekunów prawnych dziecka.
•   Postępowanie rekrutacyjne składa się z dwóch etapów – postępowania głównego,
do którego powinni się zgłosić wszyscy chętni, oraz postępowania uzupełniającego(dodatkowego) - o ile placówki wychowania przedszkolnego dysponują jeszcze wolnymi miejscami.
•   We wniosku o przyjęcie rodzice/opiekunowie prawni wskazują wybrane publiczne przedszkola lub oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych według swoich preferencji w porządku od najbardziej do najmniej preferowanej. Placówka wskazana na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie nazywana jest przedszkolem lub oddziałem przedszkolnym pierwszego wyboru. 
•   Rodzice dokonując zgłoszenia, mają prawo wskazać maksymalnie 3 placówki w preferowanej przez siebie kolejności (pozycja nr 1 oznacza najwyższy priorytet, a pozycja nr 3 najniższy).
Wnioski złożone w terminie rekrutacji traktowane są jednakowo(o przyjęciu nie decyduje kolejność zgłoszeń). 
•   Rodzice/opiekunowie prawni, którzy korzystają z komputera i Internetu:
    -  wypełnią w systemie informatycznym (https://nabor.pcss.pl/ozimek) wniosek o przyjęcie dziecka,
    -  drukują wypełniony wniosek i po podpisaniu, składają go wraz z niezbędnymioświadczeniami i dokumentami w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym pierwszego wyboru.

•   Rodzice/opiekunowie prawni, którzy nie mają możliwości korzystaniaz komputera i Internetu:
    -  zgłaszają się do placówki pierwszego wyboru, gdzie pracownicy pomogą przy wypełnianiu wniosku w systemie informatycznym,
    -  po wprowadzeniu danych, wniosek zostaje wydrukowany i przekazany w celu uzupełnienia podpisów obojga rodziców/opiekunów prawnych,
    -  po podpisaniu, rodzice/opiekunowie prawni składają wniosek wraz z niezbędnymi oświadczeniami i dokumentami w przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej pierwszego wyboru.
•   Podpisy obojga rodziców/opiekunów prawnych dziecka są potwierdzeniem zgodności informacji zawartych we wniosku ze stanem faktycznym.
•   Za sprawdzenie i potwierdzenie zgodności informacji zawartych we wniosku z informacjami w systemie informatycznym oraz wydanie rodzicom/opiekunom prawnym potwierdzenia przyjęcia wniosku odpowiedzialny jest dyrektor przedszkola lub szkoły podstawowej, w której prowadzony jest oddział przedszkolny pierwszego wyboru albo upoważniony przez niego pracownik.
•   Do wniosku o przyjęcie należy dołączyć dokumenty/oświadczenia potwierdzające spełnianie kryteriów.
•   W przypadku nie podania we wniosku informacji dotyczących poszczególnych kryteriów dla celu procesu rekrutacji przyjmuje się, że dziecko nie spełnia danego kryterium.
•   Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (art. 150 ust. 6 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe). Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.
•   Wniosek o przyjęcie dziecka rozpatruje komisja rekrutacyjna w placówce pierwszego wyboru.
•   Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać od rodziców/opiekunów prawnych przedstawienia dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach (przewodniczący wyznacza termin przedstawienia dokumentów).
•   W przypadku braku potwierdzenia okoliczności zawartych w oświadczeniu, komisja rekrutacyjna, rozpatrując wniosek, nie uwzględnia kryterium, którego spełnianie nie zostało potwierdzone.

.
 
ZE WZGLĘDÓW EPIDEMIOLOGICZNYCH PROCEDURĘ  DOSTARCZANIA OBOWIĄUJĄCYCH DOKUMENTÓW OKREŚLA DYREKTOR JEDNOSTKI


Wprowadza się możliwość dostarczania dokumentów, poprzez:

1. przesłanie zeskanowanych dokumentów (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
2. wykonanie zdjęcia dokumentów telefonem komórkowym (wraz z widocznymi podpisami rodziców/opiekunów prawnych) i przesłanie na skrzynkę mailową placówki lub ePUAPem,
3. dostarczenie i pozostawienie dokumentów w skrzynce/urnie udostępnionej przed wejściem do placówki.

.

KWALIFIKOWALNOŚĆ KANDYDATÓW NASTĘPUJE NA PODSTAWIE

kryteriów określonych w art. 131 ust. 2 ustawy - Prawo oświatowe, tzw. kryteria ustawowe, które mają jednakową wartość:

1)    wielodzietność rodziny kandydata;
2)    niepełnosprawność kandydata;
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.

następnie brane są pod uwagę kryteria określone w Uchwale Nr XLI/366/21 Rady Miasta Ozimek z dnia 22.12.2021 r. , tzw. kryteria samorządowe, o różnej wartości:

1

Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

2

Kandydat 5-letni

8

3

Kandydat, którego oboje rodzice/opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko/dzieci pracują, wykonują pracę na podstawie umowy  cywilnoprawnej, prowadza pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym

8

4

Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który prowadzone jest postepowanie rekrutacyjne, będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub uczęszczało do szkoły, w której funkcjonuje dany oddział przedszkolny

6

5

Przedszkole/oddział przedszkolny do którego kandydat ubiega się o przyjęcie jest położone najbliżej jego miejsca zamieszkania

15

 

Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art.131 ust.9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt. 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt; - w przypadku dochodu na osobę w rodzinie kandydata w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych, przez dochód na osobe w rodzinie kandydata.

.

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE SPEŁNIANIE KRYTERIÓW REKRUTACYJNYCH

Spełnianie powyższych kryteriów należy potwierdzić pisemnym oświadczeniem oraz dołączyć do wniosku niezbędne dokumenty (do pobrania w jednostkach oświatowych  lub  ze strony https://nabor.pcss.pl/ozimek).

.

PRZYJĘCIE DZIECKA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA LUB ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ (POTWIERDZENIE PRZEZ RODZICÓW WOLI PRZYJĘCIA DZIECKA)

Wyniki postępowania rekrutacyjnego komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości w systemie elektronicznym (https://nabor.pcss.pl/ozimek) oraz poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w siedzibie jednostki oświatowej w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia. Listy są publikowane nie dłużej niż do upłynięcia terminów odwoławczych w postępowaniu rekrutacyjnym lub uzupełniającym prowadzonym w danym roku kalendarzowym. Rodzice, którzy wskazali więcej niż jedną placówkę wychowania przedszkolnego – uzyskują informację o wynikach rekrutacji w placówce wskazanej przez nich jako pierwszą lub logując się do systemu elektronicznej rekrutacji.

  • Rodzice/opiekunowie prawni dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia składają, w terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, pisemne potwierdzenie woli zapisu w przedszkolu lub w szkole podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Niepotwierdzenie woli w podanym terminie jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w placówce.
  • Komisja rekrutacyjna przyjmuje dziecko do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, jeżeli zostało zakwalifikowane do przyjęcia i rodzice/opiekunowie prawni potwierdzili wolę zapisu i podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej.
  • W poszczególnych placówkach uczestniczących w rekrutacji oraz w systemie elektronicznym zostaną opublikowane listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkoli publicznych i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.


Ważne: zgodnie z art. 31 ust. 10 ustawy – Prawo oświatowe, jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym (głównym) liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze naszej gminy, zgłoszonych podczas postępowania rekrutacyjnego do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tych placówkach, Burmistrz Miasta po otrzymaniu takiej wiadomości od dyrektora placówki, wskazuje pisemnie, nie później niż przed rozpoczęciem postępowania uzupełniającego, inne publiczne przedszkole, oddział przedszkolny w szkole podstawowej, które mogą przyjąć dziecko.

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA  

W terminie określonym w harmonogramie rekrutacji, odbędzie się postępowanie uzupełniające, o ile placówki wychowania przedszkolnego nadal będą dysponowały wolnymi miejscami.

Jeśli w postępowaniu rekrutacyjnym uzupełniającym liczba dzieci, którym gmina ma obowiązek zapewnić możliwość korzystania z wychowania przedszkolnego, zamieszkałych na obszarze naszej gminy, zgłoszonych podczas tego postępowania do publicznego przedszkola lub oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, przewyższy liczbę miejsc w tych placówkach Burmistrz Miasta, jest obowiązany zapewnić im warunki do korzystania z wychowania przedszkolnego.

 

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

1. W terminie 7 dni od podania do publicznej wiadomości listy dzieci przyjętych i nieprzyjętych, rodzic/opiekun prawny może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

2.Komisja sporządza w terminie 5 dni od dnia wystąpienia z wnioskiem przez rodzica/opiekuna prawnego uzasadnienie, które zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, liczbę punktów uzyskanych przez dane dziecko oraz najniższą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego.

3. Rodzic/opiekun prawny może również wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.

4. Dyrektor przedszkola/szkoły podstawowej, w której funkcjonuje oddział przedszkolny, rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.

5. Na rozstrzygnięcie przysługuje skarga do sądu administracyjnego.

 

PRZEPISY KOŃCOWE

1. Dane osobowe kandydata zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentacja tego postępowania są przechowywane nie dłużej niż do końca okresu,w którym uczeń odpowiednio korzysta z wychowania przedszkolnego.

2. Dane osobowe kandydata nieprzyjętego zgromadzone w celach postępowania rekrutacyjnego są przechowane przez okres roku, chyba że na rozstrzygnięcie dyrektora została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY I MIASTA W OZIMKU - zakł. OŚWIATA -> Rekrutacja do przedszkoli i oddz. przedszkolnych.