Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail:
www: pp5krasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2021-01-27 10:25:23

REKRUTACJA

.

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021

.

.

PODSTAWA PRAWNA

.

INFORMACJE PODSTAWOWE

..

     -  6 przedszkoli: Nr 1 w Ozimku, Nr 2 w Ozimku, Nr 3 w Dylakach, Nr 4 w Ozimku, Nr 5 w Krasiejowie i Nr 6 w Szczedrzyku;

     -  6 oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowychw Antoniowie, Grodźcu  (2 oddziały), Szczedrzyku, Nr 2 w Ozimku i Nr 3 w Ozimku.

.

KONTYNUOWANIE WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

 

 

.

POSTĘPOWANIE REKRUTACYJNE I POSTĘPOWANIE UZUPEŁNIAJĄCE

 

 

W pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego do przedszkola lub oddziału przedszkolnego brane są pod uwagę kryteria określone w ustawie. Kryteria te mają jednakową wartość.

 1.     Wielodzietność rodziny kandydata.*
 2.     Niepełnosprawność kandydata.
 3.     Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata.
 4.     Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata.
 5.     Pieczę zastępczą.
 6.     Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata.
 7.     Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie.**

*Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 pkt. 42 ustawy)
**Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba, że osoba taka wychowuje wspólnie, co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 pkt. 43 ustawy).

Dokumenty potwierdzające spełnianie ww. kryteriów to:

o    Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata.

o  Orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

o   Prawomocny wyroku sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem.

o    Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i pieczy zastępczej.

Dokumenty potwierdzające spełnienie kryteriów składa się w oryginale, w formie notarialnie poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego, zgodnie z art. 76a § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego, odpisu lub wyciągu z dokumentu. Mogą one być składane także w postaci kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica kandydata. Oświadczenie o wielodzietności powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

Jeśli po pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego przedszkole lub oddział dysponuje wolnymi miejscami w drugim etapie postępowania rekrutacyjnego lub postępowania uzupełniającego brane są pod uwagę kryteria określone w uchwale Nr XLVI/293/18 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 29 stycznia 2018 r. w sprawie określenia kryteriów, przyznania każdemu kryterium określonej liczby punktów oraz określenia dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli.

 

    

Kryterium naboru

Liczba punktów

1.

Kandydat, który jest zobowiązany do odbycia rocznego przygotowania przedszkolnego

10

2.

Kandydat 5-letni

8

3.

Kandydat, którego oboje rodzice /opiekunowie prawni lub rodzic samotnie wychowujący dziecko /dzieci pracują, wykonują pracę na podstawie umowy cywilnoprawnej, prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą lub gospodarstwo rolne, pobierają naukę w trybie stacjonarnym

8

4.

Kandydat, którego rodzeństwo, w roku szkolnym na który prowadzone jest postępowanie rekrutacyjne,

będzie korzystało z wychowania przedszkolnego w danym przedszkolu lub uczęszczało do szkoły, w której

funkcjonuje dany oddział przedszkolny

6

5.

Kandydat, który w ostatnio prowadzonym postępowaniu rekrutacyjnym lub postępowaniu

uzupełniającym, nie został przyjęty do danego przedszkola lub kandydat 3-letni,    4-letni, który uczęszcza do żłobka

2

6.

Dochód na osobę w rodzinie kandydata ustalony zgodnie z art. 131 ust. 9 i 10 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe:

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości mniejszej lub równej 50% kwoty, o której mowa w art. 5 pkt 1 ustawy z dnia 28 listopada 2003 r.   o świadczeniach rodzinnych, - 2 pkt;

o  w przypadku dochodu na osobę w wysokości przekraczającej 50% kwoty, o której mowa wyżej, - liczbę punktów oblicza się dzieląc kwotę, o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych przez dochód na osobę w rodzinie kandydata

..

Dokumentem potwierdzającym spełnienie kryterium jest pisemne oświadczenie rodzica(ów) kandydata, przy czym oświadczenie o dochodzie na osobę w rodzinie powinno zawierać klauzulę następującej treści: „Jestem(śmy) świadomy(mi) odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.” Klauzula ta zastępuje pouczenie organu o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.

.

PROCEDURA ODWOŁAWCZA

 

 1. W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do komisji rekrutacyjnej     z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danego przedszkola lub oddziału.
 2. Uzasadnienie sporządza się w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem, o którym mowa w pkt. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów, która uprawniała do przyjęcia, oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
 3. Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
 4. Dyrektor przedszkola/szkoły rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, o którym mowa w pkt. 3, w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora danego przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.

.

.

.INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI MOŻNA RÓWNIEŻ ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY I MIASTA W OZIMKU - zakł. OŚWIATA -> Rekrutacja do przedszkoli i oddz. przedszkolnych.

INFORMACJE DOTYCZĄCE REKRUTACJI ZNAJDUJĄ SIĘ RÓWNIEŻ NA STRONIE INTERNETOWEJ URZĘDU GMINY I MIASTA W OZIMKU - zakł. OŚWIATA -> Rekrutacja do przedszkoli i oddz. przedszkolnych.