Data wydruku: 2024-07-19 23:23:22

Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail: www: pp5krasiejow.ozimek.pl

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE

 

Przedszkole publiczne nr 5 w Krasiejowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie :https://pp5krasiejow.ozimek.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-01-02

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2023-03-22

STATUS POD WZGLĘDEM ZGODNOŚCI Z USTAWĄ:

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:
 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych
 • niektóre zdjęcia z wydarzeń nie posiadają pełnych opisów alternatywnych
 • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności
 • dokumenty w PDF nie są dokumentami edytowalnymi
 • część plików  nie  jest  dostępnych  cyfrowo

INFORMACJE DODATKOWE – STRONA POSIADA:

Narzędzie ułatwień dostępu (widoczny obrazek po prawej stronie przy poruszaniu się po witrynie) a w nim:

 1. podwyższony kontrast
 2. możliwość powiększenia liter
 3. możliwość pomniejszenia liter
 4. włączenie i wyłączenie animacji na stronie
 5. przywracanie ustawień domyślnych
 6. zmiana wysokości pomiędzy tekstem
 7. zmiana rozmiaru tekstu
 8. zmiana odstępu między literami

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

DATA SPORZĄDZENIA DEKLARACJI: Deklaracje  sporządzono dnia 28-08-2020 r. Deklarację  sporządzono na  podstawie samooceny.

Data ostaniego przeglądu deklaracji dostępności: 22.03.2023.

KONTAKT I INFORMACJE ZWROTNE:

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest p. Ewelina Materak – obsługa strony. Kontaktować można się  dzwoniąc na numer telefonu 77 4653823 lub mailem na adres: info@pp5krasiejow.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

PROCEDURA WNIOSKOWO-SKARGOWA

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich:www.rpo.gov.pl

DOSTĘPNOŚĆ ARCHITEKTONICZNA

Przedszkole  Publiczne nr 5 w Krasiejowie znajduje się przy ulicy Ks. M. Senfta 2.

Budynek  przedszkolny jest parterowy w całym swym układzie.

Przed wejściem, wzdłuż  jezdni brak jest chodnika  oraz wyznaczonej  strefy parkowania  z  oznakowanymi i przystosowanymi miejscami przeznaczonymi dla samochodów osób niepełnosprawnych.

Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Ks. M. Senfta . Jest ono ogólnodostępne w godzinach pracy przedszkola. Aby dostać się do budynku, należy pokonać bramkę wejściową prowadzącą na plac główny przed placówką, następnie jeden stopień schodów -  brak podjazdu. Z prawej strony od drzwi na wysokości  1, 38 m znajduje się dzwonek. Za drzwiami wejściowymi znajduje się wiatrołap, który prowadzi do drugich drzwi, otwieranych przez wyznaczonych pracowników. Obie pary drzwi zamykane są na podwójne zamki z kluczem.

Dla osób niepełnosprawnych dostosowane jest wejście do przedszkola od strony jadalni, pełniące funkcję drzwi awaryjnych, skąd można dostać się na korytarz celem załatwienia spraw  w gabinecie dyrektora lub pokoju nauczycielskim.
Przedszkole  ma własny parking pomiędzy tylną bramą wjazdową a budynkiem przedszkolnym. Brak wydzielonego miejsca dla osoby niepełnosprawnej. Z parkingu można dostać się chodnikiem wzdłuż budynku do głównych drzwi wejściowych lub drzwi awaryjnych.
Dyrektor jednostki wyraża zgodę na wstęp z psem asystującym w szczególnych przypadkach.

Brak możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Przedszkole Publiczne nr 5 w Krasiejowie nie posiada dedykowanych aplikacji mobilnych.