Przedszkole Publiczne Nr 5 w Krasiejowie

e-mail:
www: pp5krasiejow.ozimek.pl
Data wydruku: 2020-08-04 17:22:12

WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

..

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA W GMINIE OZIMEK ZOSTANĄ OTWARTE OD 25 MAJA BR.

RODZICE, KTÓRZY ZMIENIĄ DECYZJĘ W SPRAWIE POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE   NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA DEKLARACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z OPIEKI.

.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WZNOWIENIA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE

.

DRODZY RODZICE! SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że przygotowujemy się do wznowienia funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.

Zgłoszenie dziecka w formie wypełnionej deklaracji ( wzór deklaracji udostępniony jest na str.internetowej przedszkola - zakładka: Wznowienie pracy przedszkola) należy w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy przedszkola do dnia 20 maja br. - środa.

Deklaracje przesłane w ustalonym wyżej terminie będą zweryfikowane i na tej podstawie zostanie ustalona grupa ( lub grupy) dzieci zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej zostaną zobowiązani do wypełnienia stosownego oświadczenia, które zostanie wysłane drogą mailową na adres udostępniony przez rodzica. W wiadomości e-mail będzie zawarta informacja o sposobie dostarczenia wypełnionego oświadczenia do przedszkola.

Warunkiem ubiegania się o możliwość skorzystania dziecka z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowania tej opieki w warunkach reżimu sanitarnego oraz ich akceptacja.

 

GŁÓWNE ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ SPRAWOWANIA.

- dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

następnie :

       - dzieci rodziców samotnie wychowujących , pracujących czynnie

       - dzieci obojga rodziców aktywnie czynnych zawodowo.

 

                                                dyr.PP5 w Krasiejowie Elżbieta Kwapisz

 

.

.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie

z dnia 6 maja 2020 r.

                w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Krasiejowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

        Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola znajdującego się w Krasiejowie przy ul.Senfta 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         

                                                                                                                                                mgr Elżbieta Kwapisz

                                                               Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie

                                                               .....................................................................................

                                                                                                                                                          (podpis Dyrektora)