WZNOWIENIE PRACY PRZEDSZKOLA

..

INFORMUJEMY, ŻE WSZYSTKIE PRZEDSZKOLA W GMINIE OZIMEK ZOSTANĄ OTWARTE OD 25 MAJA BR.

RODZICE, KTÓRZY ZMIENIĄ DECYZJĘ W SPRAWIE POWROTU DZIECKA DO PRZEDSZKOLA PROSIMY O WYPEŁNIENIE I PRZESŁANIE   NA ADRES MAILOWY PRZEDSZKOLA DEKLARACJI O CHĘCI SKORZYSTANIA Z OPIEKI.

.

KOMUNIKAT W SPRAWIE WZNOWIENIA PRACY PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 5 W KRASIEJOWIE

.

DRODZY RODZICE! SZANOWNI PAŃSTWO!

Informujemy, że przygotowujemy się do wznowienia funkcjonowania placówki w reżimie sanitarnym, zgodnie z wytycznymi Ministra Edukacji Narodowej, Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

W związku z powyższym prosimy Rodziców o zadeklarowanie chęci skorzystania z opieki przedszkolnej.

Zgłoszenie dziecka w formie wypełnionej deklaracji ( wzór deklaracji udostępniony jest na str.internetowej przedszkola - zakładka: Wznowienie pracy przedszkola) należy w wersji elektronicznej przesłać na adres mailowy przedszkola do dnia 20 maja br. - środa.

Deklaracje przesłane w ustalonym wyżej terminie będą zweryfikowane i na tej podstawie zostanie ustalona grupa ( lub grupy) dzieci zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej.

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do opieki przedszkolnej zostaną zobowiązani do wypełnienia stosownego oświadczenia, które zostanie wysłane drogą mailową na adres udostępniony przez rodzica. W wiadomości e-mail będzie zawarta informacja o sposobie dostarczenia wypełnionego oświadczenia do przedszkola.

Warunkiem ubiegania się o możliwość skorzystania dziecka z opieki przedszkolnej jest zapoznanie się z głównymi zasadami sprawowania tej opieki w warunkach reżimu sanitarnego oraz ich akceptacja.

 

GŁÓWNE ZASADY ZAKWALIFIKOWANIA DZIECKA DO OPIEKI PRZEDSZKOLNEJ ORAZ SPOSOBU JEJ SPRAWOWANIA.

 • Pierwszeństwo w dostępie do opieki przedszkolnej mają :                

- dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

następnie :

       - dzieci rodziców samotnie wychowujących , pracujących czynnie

       - dzieci obojga rodziców aktywnie czynnych zawodowo.

 • W przypadku innych dzieci – w zależności od ilości wolnych miejsc.
 • Ze względów sanitarnych w przedszkolu mogą funkcjonować 2 grupy o ograniczonej liczebności – do 12 dzieci w jednej grupie. Warunkowane jest to powierzchnią sali i metrażem przypadającym na osobę - zgodnie z wytycznymi GIS.
 • Grupy dziecięce nie będą się ze sobą kontaktować, każda z grup będzie miała stałych opiekunów.
 • Pobyt dziecka w przedszkolu przebiegać będzie zgodnie z przyjętymi w placówce na tę okoliczność procedurami.
 • Zabawa i działania edukacyjne dzieci w obrębie grupy będą organizowane w sposób uwzględniający zasadę bezpiecznego odstępu. Z sal zostaną usunięte lub zabezpieczone przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie zdezynfekować. Pozostałe zabawki, pomoce i sprzęt będą dezynfekowane na bieżąco według wewnętrznych ustaleń.
 • Dzieci będą korzystały z placu zabaw zgodnie z zaleceniami sanitarnymi. Wyposażenie placu zabaw i sprzęt sportowy będą dezynfekowane przed i po zakończonej zabawie.Na placu zabaw przebywać będą wyłącznie dzieci i opiekunowe.
 • Do placówki wstęp będą miały tylko dzieci i pracownicy przedszkola.
 • Rodzice ( wyłącznie) przyprowadzają i odbierają dzieci w zadeklarowanych godzinach. W szczególnie uzasadnionych przypadkach dziecko może odebrać osoba pełnoletnia poniżej 60 r.ż. upoważniona przez rodzica na piśmie . Wszystkie osoby dorosłe muszą być zdrowe.
 • Dziecko przyprowadzone do przedszkola rodzic przekazuje pracownikowi wyznaczonemu przez dyrektora bezpośrednio przy drzwiach wejściowych ( w tzw.wiatrołapie ). Odbiór dziecka odbywać się będzie w taki sam sposób – rodzic każdorazowo sygnalizuje swoje przyjście dzwonkiem i czeka na dziecko. W przypadku pobytu dzieci na placu zabaw - rodzic nie odbiera dziecka z placu zabaw, ale również sygnalizuje za pomocą dzwonka przy drzwiach wejściowych swoje przybycie i czeka na dziecko, które zostanie przyprowadzone przez opiekuna – należy uzbroić się w cierpliwość!
 • Należy zachowywać wymagane odstępy – 2m między sobą, w przypadku oczekiwania na wejście do przedszkola większej liczby rodziców z dziećmi.
 • Każdorazowo przy przyprowadzeniu dziecka do przedszkola będzie mierzona jego temperatura ciała.
 • Dzieci powyżej 4 r.ż. przyprowadzane są do przedszkola w maseczkach , które rodzic zabiera ze sobą. W maseczce dzieci te także wychodzą z placówki do domu.
 • Rodzice również przychodzą w maseczkach oraz rękawiczkach jednorazowych i korzystają ze środka dezynfekcyjnego znajdującego się przy drzwiach wejściowych.
 • Na terenie placówki dzieci będą przebywać bez maseczek ochronnych.
 •  Zgodnie z zaleceniami sanitarnymi – wietrzenie sal i innych pomieszczeń odbywać się będzie co godzinę lub częściej.
 • Dzieci nie będą korzystać ze środków dezynfekcyjnych, dezynfekcja rąk dziecka będzie się odbywać przy użyciu mydła i ciepłej wody. Wycieranie dłoni – przy użyciu ręczników papierowych.
 • Dziecko nie może zabierać do przedszkola domowych zabawek i przedmiotów.
 • Należy przypominać dziecku, że powinno ono unikać dotykania oczu, nosa i ust, często myć ręce wodą i mydłem i nie podawać ręki na przywitanie. Należy również spokojnie tłumaczyć i uświadamiać dziecku powody zmian zaistniałych w przedszkolu.
 • Zasady szczególnej ostrożności będą obowiązywać również podczas spożywania posiłków – posiłki będą wydawane zmianowo , spożywanie posiłków przez dzieci odbywać się będzie w małych zespołach, po każdym dezynfekowane będą blaty stołów i krzesełka.
 • W budynku zostanie wyznaczone miejsce z przeznaczeniem na izolatorium w przypadku wystąpienia u dziecka objawów chorobowych wskazujacych na zakażenie. Dziecko będzie pozostawać tam wraz z opiekunem.
 • W trakcie pobytu dziecka w przedszkolu w sytuacji wystąpienia objawów chorobowych , rodzic zobowiązany jest po zawiadomieniu telefonicznym niezwłocznie odebrać dziecko z przedszkola.
 • W sytuacji braku możliwosci skutecznego kontaktu z rodzicem oraz braku informacji o czasie odbioru przez rodzica chorego dziecka z przedszkola, w razie szybkiego pogarszania się stanu zdrowia dziecka dyrektor lub nauczyciel będzie kontaktował się z pogotowiem ratunkowym w celu uzyskania pomocy.
 • Zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego do przedszkola nie posyłamy dziecka: z objawami chorobowymi, w sytuacji jeżeli domownicy objęci są kwarantanną lub mieli kontakt z osobą zakażoną.
 • Rodzice dzieci przebywających w przedszkolu będą mieli zapewnioną możliwość komunikacji telefonicznej i mailowej z nauczycielami i dyrekcją do momentu obecnie obowiązujących przepisów reżimu sanitarnego.

 

                                                dyr.PP5 w Krasiejowie Elżbieta Kwapisz

 

.

.

^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^

.

Zarządzenie Nr 4/2020

Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie

z dnia 6 maja 2020 r.

                w sprawie czasowego zawieszenia zajęć w Przedszkolu Publicznym nr 5 w Krasiejowie

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19

.

        Na podstawie § 18 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r., Nr 6, poz. 69 z późn. zm.), § 4b pkt 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 marca 2020 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 410), § 14 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. poz. 493), po uzyskaniu zgody organu prowadzącego

.

zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Zawiesza się na czas oznaczony prowadzenie działalności dydaktycznej,wychowawczej i opiekuńczej Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie w okresie od dnia 6 maja 2020 r. do dnia 24 maja 2020r. w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w ust. 1, zadania Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie są prowadzone z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

§ 2.

Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie internetowej Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie oraz na tablicy ogłoszeń w budynku przedszkola znajdującego się w Krasiejowie przy ul.Senfta 2.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                         

                                                                                                                                                mgr Elżbieta Kwapisz

                                                               Dyrektor Przedszkola Publicznego nr 5 w Krasiejowie

                                                               .....................................................................................

                                                                                                                                                          (podpis Dyrektora)

 

 • Data aktualizacji: 2020-06-30 15:20
 • |
 • Licznik odwiedzin: 446 627